+36 1 790 9900 | WhatsApp: +36 70 311 1094 | « Ügyfélszolgálat 900 - 1800 | Hírlevél »
 
   
  
 
Kosár
0 Termékek - 0 Ft
A kosara üres!

A PhysioVit által szervezett képzések a PhysioVit, vagy partnereinek épületében kerülnek megrendezésre, ebből adódóan a (továbbiakban együttes megnevezése: "PhysioVit Sport és Rehab Akadémia") mindenkor érvényes, aktuális Házirendje a kötelező érvényű a továbbképzésekre jelentkező Hallgatók részére.

PhysioVit  | 1075 Budapest, Károly krt. 13-15 A/2. | Telefon: +36 1 790 9900

PhysioVit Sport és Rehab Akadémia   | 1135 Budapest, Béke utca 23.| Telefon: +36 1 790 9900

Ügyvezető: Kanyó Ildikó

 

A PhysioVit csoport üzleti irányítását a VitWell Kft. végzi, amelynek telephelye a 1135 Budapest, Béke utca 21-29. sz. alatti MeccaGym-ben van. 

 

1. A HÁZIREND CÉLJA

1.1. Jelen házirend célja a 'PhysioVit Sport és Rehab Akadémia' területén, vagy bérleti területein folyó továbbképzési tevékenységek működési feltételrendszerének egységes és kötelező érvényű meghatározása, s ezáltal kezelések, tréningek, terápiák céljára használt kezelőkabinok, oktatási célokra használt oktatóterem, valamint a közös területek (várakozó, aula, recepció, mosdók, konyha, lift, lépcsőház, földszinti recepció, mellékhelyiségek, öltöző, zuhanyzó helyiség, előtér, váróterem,folyosók és egyéb az Akadémia működési egységei) használatára vonatkozó jogok és kötelezettségek részletezése az irányadó jogszabályok, hatósági előírások és a létrejött szerződések rendelkezéseinek együttes figyelembevételével annak érdekében, hogy a 'PhysioVit Sport és Rehab Akadémia' ezáltal pedig az épületben zajló oktatások és egyéb soskrétű tevékenységek sikeres, tartós és kiemelkedő színvonalon történő működését elősegítse.

1.2. A Házirend minden, a 'PhysioVit Sport és Rehab Akadémia'  valamely helyiségére és működésére, szabályzatára vonatkozóan a továbbképzési szerződések elválaszthatatlan részét képezi. A PhysioVit kötelezettsége, hogy a Hallgatókkal megismertesse jelen Házirend szabályait, a Hallgatók és a PhysioVit kötelessége a Házirend pontjainak betartása. A Házirend módosítása esetén a PhysioVit köteles a módosított dokumentumot minden érintett részére eljuttatni. Ha a jelen Házirend valamely rendelkezése érvénytelen, vagy azzá válik, az nem érinti az egész Házirend érvénytelenségét.

 

2. A HÁZIREND TERÜLETI HATÁLYA

2.1. A Házirend területi hatálya kiterjed a PhysioVit képzésein használt valamennyi helyiségére, működési egység zavartalan működésére, az aktuális szerződések alapján.

2.2 Irodák, raktárak, műszaki helyiségek - ide tartoznak az irodák, a szerviz-folyosók, raktárak és minden más, a nyilvánosságtól elzárt vagy részben elzárt területek, csak kártyával nyitható ajtók. Műszaki helyiségek alatt minden olyan nyilvánosságtól és személyzettől elzárt területet kell érteni, ahová csak műszaki szakszemélyzet léphet be - területeire látogatónak, vendégeknek belépni még kíséret mellett is tilos.

 

3. A HÁZIREND SZEMÉLYI HATÁLYA

3.1 A Házirend kötelező érvényű a Physiovit valamennyi Hallgatójára, a 'PhysioVit Sport és Rehab Akadémia' helyiségeinek használójára, üzemeltetőjére, és ezek alkalmazottaira, megbízottjaira, vásárlóira és vendégeire/látogatóira.

 

4. NYITVATARTÁSI REND

4.1 A nyitvatartási rend szabályozásának célja:

 • - az ügyfelek számára egységesen kommunikálható módon tegye lehetővé az áruk és szolgáltatások elérhetőségét,
 • - biztosítsa a használók részére az üzemeltetés, az oktatás, a tréningek és terápiák gyakorlati ideje, szabadon választható továbbképzésekkel kapcsolatos tanácsadás, vásárlás és az áruforgalommal kapcsolatos egyéb szolgáltatások összehangolását.

 

 

5. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

5.1. Általános elvek: Mind a PhysioVit, mind partnerei, dolgozói, mind a Látogatók/Hallgatók számára szükséges meghatározni azon általános viselkedési normákat, melyek egyrészt a 'PhysioVit Sport és Rehab Akadémia' színvonalát, másrészt a jogszabályoknak és az íratlan társadalmi elvárásoknak megfelelő viselkedést segítik elő.

5.2. A 'PhysioVit Sport és Rehab Akadémia' egész területén TILOS:

 • 5.2.1.1. dohányozni
 • 5.2.1.2. közerkölcsöt sértő magatartás tanúsítani, közerkölcsöt sértő tárgyakat behozni
 • 5.2.1.3. élő állatot behozni (kivéve a vakvezető kutyát)
 • 5.2.1.4. vendéglátóipari, idegenforgalmi tevékenységet végezni
 • 5.2.1.5. engedély nélkül ügynöki tevékenységet folytatni, reklámhordozóként közlekedni
 • 5.2.1.6. engedély nélkül szórólapot terjeszteni, vagy a 'PhysioVit Sport és Rehab Akadémia' falaira egyéb felületeire plakátot ragasztani
 • 5.2.1.7. hangoskodni és bármely olyan magatartást kifejteni, amely másokban megbotránkozást, riadalmat kelthet
 • 5.2.1.8. kereskedelmi céllal, megbízásból, vagy tanulási célból a 'PhysioVit Sport és Rehab Akadémia' engedélye nélkül fényképezni, video-, vagy hangfelvételt készíteni

 

5.3. Kötelességek

 • 5.3.1.A 'PhysioVit Sport és Rehab Akadémia'  kötelessége, hogy a használók számára előírt szabályokat betartassa.
 • 5.3.2 A használók kötelessége: A használók a használatban álló területeket, épületrészeket kötelesek rendeltetésszerűen használni, és kötelesek a PhysioVit bármely részének nem rendeltetésszerű használatának megakadályozása érdekében minden, ésszerűen elvárható intézkedést megtenni (pl. rongálás megakadályozása, kár, rongálás azonnali bejelentése, stb.). Ezen követelmény érvényesítése érdekében a használók kötelesek a 'PhysioVit Sport és Rehab Akadémia'  munkáját elősegíteni, utasításait betartani, kéréseinek eleget tenni, vele hatékonyan együttműködni. A használó köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, mellyel más tevékenységét zavarná.

6. A közös használatú területek rendeltetésszerű és nem rendeltetésszerű használata: A közös használatú területek vizesblokkjait kizárólag eredeti rendeltetésük szerint szabad használni és azokba tilos hulladékot, vagy más anyagot önteni.

 

7. A 'PhysioVit Sport és Rehab Akadémia'  BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEI

7.1 Őrzés-védelem és biztonság

7.1.1 Biztonsági szolgálat: A PhysioVit őrzés-védelmét bizonyos területeken biztonsági szolgálat is ellátja, amelynél kamerarendszer biztosítja a megfigyelést.

7.1.2 Nyitvatartási időben a biztonsági őrök a közös területeken jelenlétükkel és tevékenységükkel közreműködnek a PhysioVit nyugodt működéséhez szükséges feltételek biztosításában.

7.1.3 Látogatók, használók és dolgozók biztonsági szűrése: A biztonsági szolgálat a látogatóknak a Rehab Akadémia épületébe való belépésekor, illetve onnan történő távozásakor, kizárólag a hatályos jogszabályi rendelkezések betartása mellett indokolt esetben jogosult a látogatók, használók, és dolgozók csomagjait megvizsgálni. Az ilyen vizsgálat alapos gyanú esetén,csak személy- és vagyonvédelmi okokból, kellő körültekintéssel történhet, és nem járhat a látogatók, használók, és a dolgozók fölösleges zaklatásával, személyiségi jogainak megsértésével. A Rehab Akadémia közös területein kizárólag a biztonsági szolgálat jogosult ilyen tevékenységre.

7.1.4 Garázdaság: Garázda magatartás, vagy bármely szabálysértés, bűncselekmény kísérlete, elkövetése esetén a Rehab Akadémia biztonsági szolgálata köteles eljárni és szükség esetén a rendőrséget értesíteni.

7.1.5. Biztonsági kamerarendszer: A biztonsági kamerarendszert a biztonsági szolgálat felügyeli.

 

8. NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

8.1. Főbb kötelezettségszegések:

 • 8.1.1 nyitvatartási rend megsértése
 • 8.1.2 munkavégzési rend,
 • 8.1.3 dohányzási tilalom megsértése
 • 8.1.4 tevékenységi tilalmak megszegése
 • 8.1.5 fogyasztóvédelemmel kapcsolatos szabályok megsértése
 • 8.1.6 higiéniai szabályok megsértése
 • 8.1.7 a hang- és zajszabályok ismételt megsértése
 • 8.1.8 nyilvánvalóan hanyag/ gondatlan kezelésből adódó dugulás, szennyvízelöntés okozása
 • 8.1.9 alapvető magatartási szabályok ismételt megsértése
 • 8.1.10 reklámszabályok megsértése
 • 8.1.11 rendeltetésszerű használatra vonatkozó szabályok megszegése
 • 8.1.15 technológiai, műszaki előírások megszegése, ide értve a nyílászárók nyitását, zárását is
 • 8.1.16 bármely olyan tevékenység vagy mulasztás, amely a Házirendnek a rendelkezéseibe ütközik, s amely a Rehab Akadémia többi használójának érdekeit jelentős mértékben sérti, vagy veszélyezteti, különösen, ha ezzel valamely tevékenység elvégzése tartósan, vagy nagymértékben korlátozottá, vagy lehetetlenné válik.
 • 8.1.14 Rehab Akadémia által a vendégek számára kiépített ingyenes WIFI/WLAN hálózat terhelése, az internet használata során jogellenes cselekmények elkövetése;

 

8.2. SZANKCIÓ A PhysioVit a Házirendbe ütköző magatartás észlelése esetén köteles felszólítani a használót írásban a Házirendnek megfelelő magatartás tanúsítására. Tekintettel arra, hogy a Házirend a használókkal megkötött szerződés elválaszthatatlan részét képezi, a felszólítás ellenére történő ismételt és súlyos kötelezettségszegés esetén a Rehab Akadémia jogosult szankcióként min. 50 000 Ft/szabályszegés megfizetésére kötelezni a használót, vagy a felmondás lehetőségével élni.

 

9. HÁZIREND MÓDOSÍTÁSA

9.1.A PhysioVit egyoldalúan jogosult a Házirendet módosítani, kiegészíteni.

9.2. A Házirend módosításáról , kiegészítéséről a PhysioVit a szerződött partnereit köteles értesíteni.

 

Jelen Házirend hatályba lépése 2023. október 01.

PhysioVit csoport üzleti irányítását végző VitWell Kft.

Megjelent: 10565 alkalommal
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

PhysioVit Központ

Top

Honlapunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy az Ön számára a legjobb böngészési élményt nyújtsa.
A weboldal használatával Ön elfogadja jelen felhasználási cookie-kat.